INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA

Piața Independenței nr.1, Cod poștal 810210, tel.0239693957 fax.0239693737 Telefon Centrala 0239693900
DESPRE
INSTITUTIE
Prima Pagina
Legislatie
Curriculum Vitae
Comunicate de presa
Buletine Informative
Ordine emise de prefect
Codul de conduita
Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conducere

Lista Persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Regulament de organizare si functionare
Organigrama
Lista si datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate
Cariera

COMISII SI
COMITETE
Situatii de Urgenta
Colegiul Prefectural
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
Comisia pentru aplicarea OUG nr. 96/2002
Comisia de dialog social
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice
Comisia Judetena pentru verificarea documentatiei in vederea emiterii Autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Braila
Comisia judeteana de atribuire de denumiri
Comandamentul judetean de analiza a programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie Braila
Consiliul Consultativ judetean pentru protectia consumatorilor
Comisia judeteana privind incluziunea sociala Braila
Grupul de lucru mixt
Comisia de analiza tehnica
Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor
Comisia judeteana in domeniu egalitatii de sanse intre femei si barbati
Comisia de disciplina - secretari uat-uri
Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit


ARHIVA
INSTITUTIEI
Concursuri
Dati click aici pentru documente mai vechi

AFACERI
EUROPENE
Programe Europene 2014-2020
Sistemul de Solutionare a Problemelor - S I S O P
Pagina euro-copilului
Link-uri Utile

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

SUGESTII /
RECLAMATII

la  email

cancelaria@ prefecturabraila.ro

Legislatie

INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

LISTA CUPRINZAND PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI


 

1.Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/2003 detalii

2.Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata detalii

3. Hotararea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

4.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

5.Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

6.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

7.Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor detalii

8.Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 190/22.04.2004, privind organizarea și desfașurarea activitații de primire, evidența, examinare și soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetațenilor in audiența in structurile Ministerului Administrației și Internelor detalii

9.Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 1000/01.11.2005, privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate și activitatea de secretariat in Ministerul Administrației și Internelor detalii

10.Hotararea nr. 1723/14.10.2004, privind aprobarea programului de masuri pentru combaterea birocrației in activitatea de relații cu publicul detalii

11.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

12.Hotararea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

13.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicata detalii

14.Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date detalii

15.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

16.Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

17.Hotararea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple detalii

18.Hotararea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor detalii

19.Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

20.Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene detalii

21.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

22.Hotararea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii detalii

23.Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

24.Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor detalii

25.Ordonanta Guvernului nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

26.Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

27.Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

28.Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

29.Hotararea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

30.Legea nr. 165/2013, privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania detalii

31.Hotararea Guvernului nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania detalii

32.Legea nr. 9/1998, republicata in 2007, privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 detalii

33.Hotararea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

34.Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

35.Hotararea  nr. 1120/2006, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare detalii

36.Legea nr. 164/2014, privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative detalii

37.Legea nr. 10/ 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata detalii

38.Hotatarea nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 detalii

 

39.Legea nr. 53/2003- Codul muncii,  cu modificarile și completarile ulterioare detalii

 

40.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata detalii

 

41.Hotararea nr. 611 /2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile și completarile ulterioare detalii

 

42.Hotararea nr. 286/ 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare detalii

 

43.Hotararea  nr. 1344 /2007, privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile și completarile ulterioare detalii

44.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicata detalii

45.Legea  nr. 477/ 2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice detalii

 

DATE DE
CONTACT
Date de contact Institutia Prefectului Judetul Braila
Date de contact Unitati Administrativ Teritoriale

CAUTARE
IN SITEINFORMATII DE
INTERES PUBLIC
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Formulare tip
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Bilanturi contabile

SOLICITARE INFORMATII.LEGISLATIE

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

ACHIZITII PUBLICE

Programul/Planul anual al achizitiilor publice
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului
Anunturi
Centralizator achizitii
Investitii
Alte informatii relevante

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Bugetul anual
Situatia platilor
Situatia cheltuielilor salariale
Alte informatii relevante - Programe si strategii cu impact bugetar

ALTE INFORMATII

Declaratii de avere - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Declaratii de interese - Demnitari, Functionari publici, Personal contractual
Petitii si Audiente
Organigrama
Stat de functii
Regulament de organizare si functionare

INFORMATII
UTILE
Decizii de interes general de la alte institutii
Link-uri utile
Directia Generala Anticoruptie

MINORITATILE
NATIONALE
Organizatii ale minoritatilor- date de contact
Calendar cultural
Istoricul minoritatilor
Date de contact organizatia romilor Braila

DESPRE
BRAILA
Scurt istoric al municipiului Braila
Personalitati brailene
Prezentarea judetului Braila
Imagini dunarene la Braila
Parcul natural BALTA MICA a Brailei-DESCRIERE
Imagini din Parcul natural BALTA MICA a Brailei
 

Linia verde: 0800800566

Apel gratuit Institutia Prefectului-judetul Braila

Free Hit Counters Numar de vizitatori  Copyright ©Prefectura Braila

SUGESTII SI RECLAMATII PRIVIND CONTINUTUL SITE-ULUI SE POT ADRESA LA EMAIL: deconcentrate@prefecturabraila.ro